Ootame kõiki meie imeilusale 10. õppeaasta kevadkontserdile 

2024 lõppkontsert

Võimlemisklubi Rüht järgib Eesti Võimlemisliidu Sporditurvalisuse kodukorda.
Treenime targalt ja teadlikult. 
Oluline info: https://www.eevl.ee/sporditurvalisus/
Loe tervet dokumenti: https://www.ryht.ee/images/failid/Sporditurvalisus_kodukord_naidisreeglid_EEVL_2022.pdf

LÜHIVÄLJAVÕTE DOKUMENDIST:
2.TREENERI JA TÖÖTAJA KÄITUMINE
2.1. Treeneri ja töötaja lugupidav käitumine väljendub järgnevas:
1) kasutab suhtlemisel lugupidavat kõnestiili;
2) ei salli ega julgusta mis tahes kiusamist;
3) ei käitu teist alandavalt, ähvardavalt ja halvustavalt (sh märkused keha kohta);
4) ei kasuta rassistliku või diskrimineerivat kõnestiili;
5) ei kohtle treenitavaid ebavõrdselt;
2.2. Treeneri ja töötaja eetiline käitumine väljendub järgnevas:
1) ei flirdi alaealisest treenitavaga, isegi juhtudel, kui alaealine seda ise soovib;
2) ei paku alaealisele treenitavale küüti mootorsõiduki vm vahendiga ilma eelnevalt lapsevanemat teavitamata;
3) ei otsi väljaspool treeningut treenitavaga pidevalt kontakti (nt helistades);
4) ei kasuta treenitavaga ühist riietusruumi samal ajal;
5) ei ööbi ilma lapsevanemaga eelnevalt kooskõlastamata alaealisega ühes toas;
6) ei kutsu treenitavat endale külla ega lähe treenitava koju lapsevanemaga kooskõlastamata;
7) ei korralda üks-ühele kohtumisi kinnises ruumis (v.a. kasutades avalikke ruume, teavitades lapsevanemat ja/või klubi juhtkonda);
8) ei kingi treenitavale raha ega tee ebasobivaid hinnalisi kingitusi;
9) ei sunni treenitavat vigastustega treenima/võistlema;
10) ei tee treenitavast ebasobivaid fotosid
2.3. Treener ja töötaja austavad treenitava õigust kehalisele puutumatusele:
1) treenitavaga ei looda üldjuhul füüsilist kontakti, v.a. juhul, kui see toimub mõlema poole nõusolekul ning on seotud juhendamise, julgustamise või lohutamisega;
2) kui spordiala spetsiifika nõuab treenerilt füüsilist kontakti treenitavaga, siis treener selgitab seda treeneritavale ja tema lapsevanematele/eestkostjatele tagamaks üksteisemõistmist;
3) enne füüsilist kontakti nõudvate harjutuste sooritamist treeningu raames küsib treener treenitavalt nõusolekut.
2.4. Treener ja töötaja tagavad soopõhiselt ahistamisvaba keskkonna:
1) ei alanda vastassugu ega tee soopõhiseid märkusi;
2) ei suhtu vastassoost treenitavasse halvustavalt ega solvavalt;
3) ei kiusa vastassugu või soopõhiselt.
2.5. Treener ja töötaja tagavad seksuaalselt ahistamisvaba keskkonna:
1) ei tee seksuaalse või mitmetähendusliku alatooniga nalju, märkusi, žeste, kommentaare treenitava suunal ega kuuldes (sh ropendamine, suguelunditesse saatmine jne);
2) ei tee märkusi treenitava seksuaalse orientatsiooni kohta;
3) ei tee treenitavatest ega treenitavatele sobimatu seksuaalse sisuga postitusi erinevate sotsiaalmeedia kanalite (nt Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok jt) kaudu;
4) ei tee ettepanekut astuda seksuaalvahekorda.
2.6. Treener ja töötaja tagavad uimastivaba keskkonna, mis väljendub järgnevas:
1) ei tarvita tööülesannete täitmisel alkoholi ja/või narkootilisi ja psühhotroopseid aineid (ilma arsti ettekirjutuseta) ega ole alko-, või narkojoobes;
2) ei paku treenitavatele alkoholi ja/või narkootilisi ja psühhotroopseid aineid ega julgusta neid kasutama.

4. LAPSEVANEMA KÄITUMINE
4.1. Lapsevanema lugupidav käitumine väljendub järgnevas:
1) kasutab lugupidavat kõneviisi;
2) vastutab oma lapse käitumise eest nii treeningkeskkonnas kui võistlustel
3) aktsepteerib kohtunike otsuseid ning ei häiri nende tööd
4) aktsepteerib treeneri/ töötaja otsuseid kui see ei sea ohtu lapse tervist
5) ei käitu alandavalt, ähvardavalt ja halvustavalt;
6) ei kasuta rassistlikku või diskrimineerivat kõneviisi.
4.2. Lapsevanema eetiline käitumine väljendub järgnevas:
1) ei varja või ei jäta treeneriga jagamata infot lapse tervislikust seisundist, mis võib vajada lisatähelepanu;
2) ei tülita põhjendamatult treenerit ja/või töötajat ega luba seda teha ka enda alaealisel lapsel;
3) ei küsi treenerilt ja/või töötajalt tema eraelu puudutavaid küsimusi ning ei luba seda tehaaenda alaealisel lapsel;
4) ilma eelneva kokkuleppeta ei lase treeneril ja/või töötajal enda alaealist last sõidutada;
5) ei sisene riietus- või duširuumi ilma loata, austades treenitavate privaatsust;
6) ei ööbi ühes toas teiste treenitavatega ilma lapsevanemate nõusolekuta;
7) ei luba ilma eelneva kooskõlastuseta enda alaealisel lapsel kutsuda treenerit/töötajat koju;
8) ei luba ilma eelneva kooskõlastuseta enda alaealisel lapsel treeneri/töötajaga üks ühele kohtumisi;
9) ei luba ilma eelneva kooskõlastuseta enda alaealisel lapsel võtta vastu treeneri/töötaja poolt tehtud ebasobivaid hinnalisi kingitusi ega raha.
4.3. Lapsevanem tagab ahistamisvaba keskkonna, mis väljendub järgmises:
1) ei alanda vastassugu või soopõhiselt;
2) ei suhtu vastassoost treenerisse, töötajasse või teise treenitavasse halvustavalt ega solvavalt;
3) ei kiusa vastassugu või soopõhiselt
4.4. Lapsevanem tagab seksuaalselt ahistamisvaba keskkonna:
1) ei tee seksuaalse alatooniga nalju, märkusi, žeste, kommentaare treeneri, töötaja või teise treenitava suunal;
2) ei kõneta treenerit, töötajat, teist treenitavat seksuaalse alatooniga või ei tee mitmetähenduslike nalju;
3) ei tee märkuseid treeneri, töötaja teise treenitava seksuaalse orientatsiooni kohta;
4) ei tee treenerist/töötajast ega teistest treenitavatest või nendele sobimatu seksuaalse sisuga postitusi erinevate sotsiaalmeedia kanalite (nt Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok) kaudu;
4.5. Lapsevanem tagab uimastivaba keskkonna, mis väljendub järgnevas:
1) ei viibi treeningul, võistlusel vm väljasõidul alko-, või narkojoobes;
2) ei paku treenitavatele alkoholi ja/või narkootilisi ja psühhotroopseid aineid ega julgusta neid kasutama.
4.5.1. Lapsevanem pöörab tähelepanu lapse tervislikule ja tasakaalustatud toitumisele ning piisavale puhke- ja uneajale.
4.6. Lapsevanema poolsed rikkumised:
1) kui lapsevanem on treeneri, töötaja või treenitava arvates mõnda ülaltoodud käitumisnormi rikkunud, teavitatakse sellest treenerit/klubi juhtkonda. Treener/klubi juhtkond hindab saadud teavet ning pöördub selgitusteks lapsevanema või vajadusel juhtkonna poole;
2) rikkumise asjaolude selgitamiseks on juhtkonnal õigus nõuda lapsevanemalt seletuskirja kirjutamist. Seletuskirja kirjutamisest keeldumise, samuti seletuses valeandmete esitamise eest võib juhtkond algatada distsiplinaarmenetluse.

Rüht DAAMIDE rühm tõi koju GYMNAFEST 2024 LAUREAADITIITLI 
Eesti Spordiselts KALEV tunnustas rühma eriauhinnaga - EESKUJUD NOORTELE VÕIMLEMISES 
PALJU PALJU ÕNNE VÕIMLEJATELE :)

20231202 130743väikeväike